Villkor

Tack för att ni visar intresse för våra produkter och tjänster.

Ni kan här lägga er in på vår faxlista.

Genom att göra detta kommer ni med jämna mellanrum få erbjudande från oss om våra produkter och tjänster.

Vi kommer att använda ert fax nummer för att sända er erbjudande och liknande, tills ni ger besked att ni inte längre önskar att vara en del av vår lista.

Ni kan självklart lämna listan när som helst, detta genom att besöka denna eller någon av våra andra sidor och välja att ta bort er från listan.

Vi, vår, våra, oss betyder; Lättfaktura Ltd registrerat i Irland med company number 638537 och Lettfaktura Ltd registrerat i Irland med company number 638535 och Lettfaktura Ireland Ltd registrerat i Irland med company number 638536 och K-Soft (Northern) Ltd registrerat i England and Wales med company number 05862726 och Brillsoft Ltd med company number 05862705 och Brillsoftware LLP med company number OC372574 och Lettfaktura Ltd med company number 10776803 och K-Soft Sweden Ltd med company number 10852562 och K-Soft LLP med company number OC418786 och K-Soft Sverige AB registrerat i Sverige med org nummer 556651-3734.

Ni ger medgivande till oss att sända er erbjudande och liknande per email, samt lagra, databehandla och flytta er data. Medgivandet ges till alla ovanstående företag, samt till framtida företag ägda och/eller kontrollera av en eller flera av de som idag äger och/eller kontrollerar ovanstående företag.

Detta både för nuvarande och framtida produkter och tjänster.

Om ni önskar att kontakta oss, använd informationen på denna eller någon av våra andra hemsidor.

Ni har självklart rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av informationen vi har om er.

Ni har också rätt att begära begränsning av behandlingen av era uppgifter eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet.

Ni har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.

Det är självklart helt frivilligt att lägga er in på denna lista.

Vi använder självklart inte någon automatiserad profilering eller beslutsfattande.

Tillsynsmyndigheten är för oss tillsynsmyndigheten i Irland.

Skriv in er email adress och klicka Lägg in mig för att bli en del av vår mailista enligt villkoren på denna sida. (Datum och tidpunkt för inläggningen läggs in automatisk i våra register.)

-------------

Thanks for showing interest in our products and services.

Here you can subscribe to our mailing list.

By doing this you will regularly receive offers from us about our products and services.

We are going to use your email address to send you offers and similar, until you notify us otherwise.

You can of course unsubscribe from the list at any time, this by visiting this or one of our other webpages, and unsubscribe. In all emails from us, there is a link to unsubscribe.

As a part of being able to send you offers, for natural reasons we have to save, process and move your data.

We, us and our in this text means; Lättfaktura Ltd registered in Ireland with company number 638537 and Lettfaktura Ltd registered in Ireland with company number 638535 and Lettfaktura Ireland Ltd registered in Ireland with company number  638536 and K-Soft (Northern) Ltd registered in England andWales with company number 05862726 and Brillsoft Ltd with company number05862705 and Brillsoftware LLP with company number OC372574 and Lettfaktura Ltdwith company number 10776803 and K-Soft Sweden Ltd with company number 10852562and K-Soft LLP with company number OC418786 and K-Soft Sverige AB registered in Sweden with org number 556651-3734.

You give us consent to send you offers and similar by email, and to save, process and move your data. The consent is given to all businesses in this text, and to future businesses owned and/or controlled by one or more persons that today owns and/or controls the businesses in this text.

If you want to contact us, please use the information on this or one of our other homepages.

You of course have the right to request access to, rectification or erasure of your personal data or restriction of processing it, or to object to processing as well as the right to data portability.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

It is of course completely voluntary to subscribe to this list.

We of course don’t use any automated profiling or decision making.

The supervisory authority for us is the supervisory authority in Ireland.

Enter your email address and click Lägg in mig to be a part of our mailing list in accordance with the terms and conditions on this page. (Date and time of your submission will automatically be added.)

✌️ Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form :(